Dati legali

Editore:

Quimbaya Tours France

52, rue du général Leclerc
94270 Le Kremlin-Bicêtre

info@quimbaya-tours.com
01 56 08 36 46

Sede legale :

Quimbaya Tours C LTDA

239 avenue Amazonas
Equateur

Siret : 41866421500021
Code APE : 7911Z

01 56 08 36 46

Direttore di pubblicazione :
Claudia Terrade,
Presidente e Direttore Generale di Quimbaya Latin America.

52, rue du général Leclerc – 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Indirizzo  :

GANDI SAS
-65 boulevard Massena à Paris (75013) FRANCE,
423 093 459 RCS PARIS
N° TVA FR81423093459

Téléphone : +33.(0) 1 70 37 76 61

Numero di dichiarazione CNIL : 1894095v0